OM OSS

Advokatkontoret i Vågå er eit kontorfelleskap med tre advokatar og advokatsekretær. Vi tilbyr juridiske tenester til næringsliv og privatpersonar i heile Gudbrandsdalen og tilliggande område. Advokatvirksomheita omfattar spørsmål som typisk oppstår i distrikta, knytt til fast eiendom, jordskifte og landbruksvirksomheit. I tillegg har advokatane særleg kompetanse med kontraktsrett, skatt- og avgift, familie- og arvespørsmål, strafferett, konkurs, forholdet til offentlege etatar og offentleg innkjøp og anbudsprosessar. Ta gjerne kontakt med oss for ei uforpliktande samtale dersom du ynskjer å lufte ei problemstilling
eller har behov for bistand.
Ingrid StorvikAnders Gustav BjørnsenKåre LundJorunn Hanslin

Advokat Ingrid Storvik 

Telefon:  98 29 45 40
E-post:   il@vagaadvokat.no

Ingrid bistår privatpersonar og bedrifter med juridiske tenester mellom anna knytt til kontrakter, kjøp og sal av eigedom, jordskifte, spørsmål om konsesjon og buplikt, forvaltningsklager, og familie- og arvespørsmål. Ho har også mange oppdrag for tingretten i samband med tvangssal av fast eigedom, og som bustyrar i konkurs og ved offentleg skifte av dødsbu.

Ingrid Storvik var i advokatfirmaet Arntzen de Besche i Oslo frå 2008-2017. Som advokat i eit stort forretningsjuridisk firma har ho erfaring med eit breidt spekter av juridiske tenester til næringslivet, både når det gjeld rådgjeving, prosessar for domstolane, og klageprosessar til offentlege organ.

Ingrid har fleire styreverv, mellom anna i Gudbrandsdølen AS og Langmorkje Almenning, og er kundevald for Gjensidigestiftelsen for Oppland.

Advokat Anders Gustav Bjørnsen

Telefon:  906 09 693 
E-post:  agb@vagaadvokat.no

Anders Gustav Bjørnsen har arbeidet i skatteetaten, politiet og siste fem år som advokat i Bondelaget før han begynte som advokat i Vågå i 2018. Han har også arbeidet som dommerfullmektig i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Gjennom virket som advokat i Bondelaget og som dommerfullmektig har Anders en bred erfaringsbase som dekker de fleste spørsmål som naturlig oppstår for næringslivet, landbruket og privatpersoner i Nord-Gudbrandsdalen. Dette omfatter skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, kontrakts-og entrepriserett, arbeidsrett, tingsrett og grunneierspørsmål for landbruket og næringslivet. Det at Anders arbeider med alle de nevnte feltene gjør også at han kan se dem i sammenheng med hverandre, slik at for eksempel skattekonsekvensene av et ekspropriasjonsspørsmål eller merverdiavgiftskonsekvensene av en leieavtale sees og løses under ett.

For privatpersoner kan Anders bistå i spørsmål om arv og skifte og de fleste kjøps- og salgs situasjoner som oppstår for privatpersoner, samt spørsmål som gjelder fast eiendom.

Advokat Kåre Lund

Telefon: 48121332
E-post: 
kl@vagaadvokat.no

 Kåre Lund har snart 40 års erfaring som advokat, for det meste med oppdrag i Gudbrandsdalen. Kåre arbeider i hovudsak med spørsmål knytt til fast eigedom, så som ved kjøp og salg, generasjonsskifte i jord, skog og andre verksemder, jordskifte, konsesjon, tinglysing, allmenningsrett, odel, personrett, familie- og arverett. Kåre er også fast forsvarer for Nord-Gudbrandsdal tingrett og har såleis mykje erfaring med straffesaker.

Jorunn Hanslin

Telefon: 61 23 75 50
E-post: 
jh@vagaadvokat.no

Jorunn er sekretær for advokatane. I tillegg har Jorunn mykje viktig kompetanse knytt til eiendomstransaksjonar, tinglysing, konkurs, inkasso og bistår på mange saksfelt.


Webside av OffCenit || Portrettfotografi av Marit Sletten