OM OSS

Advokatkontoret i Vågå er eit kontorfelleskap med fire advokatar og advokatsekretær. Vi tilbyr juridiske tenester til næringsliv og privatpersonar i heile Gudbrandsdalen og tilliggande område. Advokatvirksomheita omfattar spørsmål som typisk oppstår i distrikta, knytt til fast eiendom, jordskifte og landbruksvirksomheit. I tillegg har advokatane særleg kompetanse med kontraktsrett, skatt- og avgift, familie- og arvespørsmål, strafferett, konkurs, forholdet til offentlege etatar og offentleg innkjøp og anbudsprosessar. Ta gjerne kontakt med oss for ei uforpliktande samtale dersom du ynskjer å lufte ei problemstilling
eller har behov for bistand.
Ingrid LundAnders Gustav BjørnsenKåre LundKnut Ola LinløkkenJorunn Hanslin

Advokat Ingrid Lund

Telefon:  98 29 45 40
E-post:   il@vagaadvokat.no

Ingrid Lund arbeidde i 10 år i advokatfirmaet Arntzen de Besche i Oslo før ho fløtte attende til Vågå i 2017. Som advokat i eit stort forretningsjuridisk firma har ho erfaring med eit breidt spekter av juridiske tenester til næringslivet, både når det gjeld rådgjeving, prosessar for domstolane, og klageprosessar til offentlege organ. Ingrid bistår privatpersonar og bedrifter med juridiske tenester, knytt til fast eiendom, landbruk, konsesjon og buplikt, eigarskifte, forvaltningsklager, markedsføringsrett og familie og arvespørsmål.

Ingrid har spesialkompetanse innanfor offentleg anbud og anskaffelsesregelverket, og har lang erfaring i å bistå offentleg virksomheit og leverandørar med gjennomføring av anbudsprosessar innanfor mange ulike vare- og tenestekategoriar, og bygg- og anlegg.

For leverandørbedrifter kan ho bistå med;
– Gjennomgang av anbudsdokument og utforming og kvalitetssikring av tilbud.
– Spørsmål om moglegheit for å bruke samarbeidspartner og underleverandørar.
– Klageprosessar, inkludert midlertidig forføyning for domstolane for å stanse anbudsprosessar og klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).
– Krav om begrunnelse og innsyn, og klage over manglande innsyn.
– Kontraktsgjennomgang og moglegheit for å endre kontrakt både før og etter kontraktsinngåing
For offentleg virksomheit kan ho bistå med utforming av anbudsdokument og rådgjeving om anskaffelsesregelverket sitt anvendelsesområde, utforming av kontraktsdokument, publisering av konkurranser på Doffin, rådgjeving i forbindelse med klage frå deltaker i anbudskonkurranse mv.

Advokat Anders Gustav Bjørnsen

Telefon:  906 09 693 
E-post:  agb@vagaadvokat.no

Anders Gustav Bjørnsen har arbeidet i skatteetaten, politiet og siste fem år som advokat i Bondelaget før han begynte som advokat i Vågå i 2018. Han har også arbeidet som dommerfullmektig i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Gjennom virket som advokat i Bondelaget og som dommerfullmektig har Anders en bred erfaringsbase som dekker de fleste spørsmål som naturlig oppstår for næringslivet, landbruket og privatpersoner i Nord-Gudbrandsdalen. Dette omfatter skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, kontrakts-og entrepriserett, arbeidsrett, tingsrett og grunneierspørsmål for landbruket og næringslivet. Det at Anders arbeider med alle de nevnte feltene gjør også at han kan se dem i sammenheng med hverandre, slik at for eksempel skattekonsekvensene av et ekspropriasjonsspørsmål eller merverdiavgiftskonsekvensene av en leieavtale sees og løses under ett.

For privatpersoner kan Anders bistå i spørsmål om arv og skifte og de fleste kjøps- og salgs situasjoner som oppstår for privatpersoner, samt spørsmål som gjelder fast eiendom.

Advokat Kåre Lund

Telefon: 48121332
E-post: 
kl@vagaadvokat.no

 Kåre Lund har snart 40 års erfaring som advokat, for det meste med oppdrag i Gudbrandsdalen. Kåre arbeider i hovudsak med spørsmål knytt til fast eigedom, så som ved kjøp og salg, generasjonsskifte i jord, skog og andre verksemder, jordskifte, konsesjon, tinglysing, allmenningsrett, odel, personrett, familie- og arverett. Kåre er også fast forsvarer for Nord-Gudbrandsdal tingrett og har såleis mykje erfaring med straffesaker.

Advokat Knut Ola Linløkken

Telefon: 480 91 392
E-post: 
kol@vagaadvokat.no

 Knut Ola Linløkken har 20 års erfaring som privatpraktiserande advokat. Han har også brei erfaring som leiar i næringslivet og i statleg og kommunal forvaltning. Han har hatt mange styreverv.

Knut Ola arbeider blant anna med fast eiendom, kontraktsrett, forholdet til offentleg forvaltning og ei rekkje andre av dei spørsmåla som oppstår i forbindelse med næringsaktivitet i regionen vår. Han arbeider også med mange privatrettslege spørsmål, deriblant skiftespørsmål. Han er en svært erfaren bobestyrer i konkursbo.

Jorunn Hanslin

Telefon: 61 23 75 50
E-post: 
jh@vagaadvokat.no

Jorunn er sekretær for advokatane. I tillegg har Jorunn mykje viktig kompetanse knytt til eiendomstransaksjonar, tinglysing, konkurs, inkasso og bistår på mange saksfelt.